ப்ரஹ்மமுராரி ஸுரார்சித லிங்கம்  னிர்மலபாஸித ஶோபித லிங்கம் ஜன்மஜ துஃக வினாஶக லிங்கம் தத்-ப்ரணமாமி  ஸதாஶிவ லிங்கம் முரஹர பவஹர முகும்த மாதவ  கருட கமன பம்கஜனாப பரம புருஷ பவபம்த விமோசன னர ம்றுக ஶரீர னமோ னமோ ஜலதி  ஶயன ரவிசம்த்ர விலோசன ஜலருஹ பவனுத சரணயுக பலிபம்தன கோப வதூ வல்லப னலினோ  தரதே னமோ னமோ ஆதிதேவ ஸகலாகம பூஜித யாதவகுல மோஹன ரூப வேதோத்தர ஶ்ரீ  வேம்கட னாயக னாத ப்ரியதே னமோ னமோ
 ૐ Deities
 ૐ Navagrahas
Surya
Chandhra
Angaraka
Sukran
Budhan
Raaghu
kedhu
Sani
Guru
 ૐ Poojas and Vrathams
 ૐ Doshas and Pariharas
 ૐ Festivals
 ૐ States

Welcome !!!

We are happy to provide you with comprehensive information on hindu deities and their various abodes across India. Please use our website to get all the information about your favorite temples:

  • Temple History
  • Special Days
  • Poojas and Timings
  • Temple Location
  • Doshas Rectified
  • How To Reach Your Temple
Featured Temple Profiles