அர்தகாயம் மஹாவீரம் சம்த்ராதித்ய விமர்தனம் |  ஸிம்ஹிகா கர்ப ஸம்பூதம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் || अर्थकायं महावीरं चन्द्रादित्य विमर्धनम् । सिंहिका गर्भ सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॥
 ૐ Deities
 ૐ Navagrahas
Surya
Chandhra
Angaraka
Sukran
Budhan
Raaghu
kedhu
Sani
Guru
 ૐ Poojas and Vrathams
 ૐ Doshas and Pariharas
 ૐ Festivals
 ૐ States

  Sri Naganathaswamy

  Temple Highlights

 • Sri Naganathaswamy Temple is located at Tirunageswaram, which is 7 km east of Kumbakonam on the Kumbakonam - Nannilam Road, in Thanjavur District, Tamilnadu,India.
 • The main presiding deity of Thirunageswaram Rahu Temple is Lord Naganathaswamy (Lord Shiva) and his consort Giri Gujambika (Goddess Parvathi).
 • A unique feature of Naganatha Swamy temple is that Lord Rahu is seen with human face. While in other places, Lord Raaghu is worshipped with a serpent face.
 • An important aspect of Rahu Temple at Thirunageswaram is that during milk abhishekam, the milk when poured over the idol, turns Blue which is clearly visible.

  Pooja Timings

Poojas Offered Timings
Ushathkalam 05:30 AM
kalasanthi 08:00 AM
Uchikaalam 10:00 AM
Saayarakshai 06:00 PM
Irandaam Kaalam 08:00 PM
Arthajaamam 09:30 PM

Legends

As Rahu, the serpent deity is enshrined here with his two consorts in the Southwest corner of this temple.

Praying to Rahu at this sthala helps rids a person from these factors and also saves the person from all poisonous life forms.

  Contact Details

 • Address
:
 • Sri Naganatha Swamy Temple,
 • Thirunageswaram,
 • Kumbakonam-tk,
 • Thanjavur District.
 • Telephone
:
 • 0435-2463354


 • Official website information
:

  Doshas Rectified

Sundays are very auspicious and devotees perform milk abhishekam to Rahu, who is enshrined with His consorts. A noteworthy feature is that the milk turns blue. A dip in Soola Theertha is said to cure one of diseases and give prosperity. The temple of Sri Rahu is located in Thriunageshwaram, near Kumbakonam, in Tamil Nadu.

  Temple Location

 Nearest Major Town/City

 • Kumbakonam - 6 km from Kumbakonam to Thirunageswaram

How to Reach
 • By Train:
  Nearest Railway Stations - Tiruvidaimarudhur - 5Kms / Kumbakonam Railway station 8kms
 • By Road:
  Buses Available from Kumbakonam(8kms) , 10mins of travel form Kumbakonam, buses also available from Tanjore And major towns such as Trichy, Madurai
 • By Air:
  Nearest airport Trichirapalli